Begroting 2016 (ultra­fijnstof)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (ultrafijnstof).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- onlangs door middel van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend werd gemaakt dat met name de lokale ultrafijnstof uitstoot - minuscule stofdeeltjes die diep in de longen kunnen binnendringen - in de directe omgeving van Schiphol omvangrijker en ongezonder is dan gedacht;

Overwegende dat:

- voor verkrijgen van gezondere lucht een vermindering van ultrafijnstof onontkoombaar is;

Besluit:

In paragraaf 5.8.1. Duurzaamheid op pagina 183 de volgende zin:

De lucht in Amsterdam wordt gezond, met zo min mogelijk stikstofdioxide, fijnstof en roet.’

te vervangen door:

‘De lucht in Amsterdam wordt schoner, met zo min mogelijk stikstofdioxide, fijnstof, ultrafijnstof en roet.’

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Motie Begroting 2016 (Amsterdamse energiehuishouding fossielvrij in 2040)

Lees verder

Amendement Begroting 2016 (Amsterdamse energiehuishouding fossielvrij in 2040)

Lees verder

    Word actief Doneer