Motie Artis


13 juli 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2012, Artis

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2012

Overwegende dat:

- In tijden van bezuinigen de gemeente alleen gemeentelijke taken dient te financieren;
- De Gemeente Artis jaarlijks subsidieert met een bijdrage van € 6,2 miljoen;
- Er geen dierenwelzijnseisen worden gesteld aan de subsidie van Artis.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


- Om voorstellen te doen dierenwelzijnseisen te verbinden aan het eventueel. beschikbaar stellen van een subsidie in 2012, indien Artis in 2012 subsidie zal ontvangen


Status

Ingediend

Voor

Tegen