Meer­ja­ren­pro­gramma Amster­damse aanpak gezond gewicht (Alliantie Stop kinder­mar­keting ongezonde voeding)


8 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Gemeenteblad afd. 1, nr. 620);

Constaterende dat:
- in Nederland circa 12% en in Amsterdam zelfs 20-25% van de jeugdigen overgewicht heeft;
- Amsterdam in het programmaplan Gezond Gewicht inzet op de strategie “Gezonder gedrag in een gezondere omgeving”;

Overwegende dat:
- kinderen veelal opgroeien in een dikmakende omgeving vol reclame voor ongezonde voeding;
- het wetenschappelijk bewezen is dat kindermarketing voor producten met veel (verzadigd) vet en suiker grote invloed heeft op kinderen;
- om deze reden in februari 2015 de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is opgericht (www.stopkindermarketing.nl);
- deze Alliantie maatregelen voorstelt die een bijdrage leveren aan het voorkomen van overgewicht bij kinderen;
- deze Alliantie een belangrijk signaal afgeeft over de onwenselijkheid van kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Zijn steun uit te spreken voor en zich aan te sluiten bij de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Onafhankelijke evaluatie)

Lees verder

Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (PPS toetsingskader)

Lees verder

    Word actief Doneer