Meer­ja­ren­pro­gramma Amster­damse aanpak gezond gewicht (Onaf­han­ke­lijke evaluatie)


8 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Onafhankelijke evaluatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,
Gehoord de discussie over het Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Gemeenteblad afd. 1, nr. 620);

Constaterende dat:
- de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) de Amsterdamse vertaling is van de landelijke JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht);
- zowel binnen JOGG als binnen AAGG sprake is of kan zijn van publiek-private samenwerking;
- evaluatieonderzoek van activiteiten in het kader van AAGG verricht zal worden door het Sarphati Institute;
- binnen het Sarphati Institute eveneens sprake is of zal zijn van samenwerking met private partijen (triple helix model);

Overwegende dat:
- het belangrijk is om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en zo de geloofwaardigheid van het Sarphati Institute en de gemeente Amsterdam te borgen;
- het daarom onlogisch en onwenselijk is dat het instituut, dat de effectiviteit van AAGG-activiteiten toetst, samenwerkt met dezelfde partijen als waarmee wordt samengewerkt in het kader van AAGG/JOGG;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De onafhankelijke evaluatie van AAGG-activiteiten te borgen door erop toe te zien dat het Sarphati Institute niet samenwerkt met en/of geld ontvangt van partijen, met wie ook wordt samengewerkt in het kader van AAGG/JOGG (en vice versa).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, VVD, D66, GroenLinks, SP, CDA

Tegen