Meer­ja­ren­pro­gramma Amster­damse aanpak gezond gewicht (Onaf­han­ke­lijke evaluatie)


8 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Onafhankelijke evaluatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,
Gehoord de discussie over het Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Gemeenteblad afd. 1, nr. 620);

Constaterende dat:
- de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) de Amsterdamse vertaling is van de landelijke JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht);
- zowel binnen JOGG als binnen AAGG sprake is of kan zijn van publiek-private samenwerking;
- evaluatieonderzoek van activiteiten in het kader van AAGG verricht zal worden door het Sarphati Institute;
- binnen het Sarphati Institute eveneens sprake is of zal zijn van samenwerking met private partijen (triple helix model);

Overwegende dat:
- het belangrijk is om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en zo de geloofwaardigheid van het Sarphati Institute en de gemeente Amsterdam te borgen;
- het daarom onlogisch en onwenselijk is dat het instituut, dat de effectiviteit van AAGG-activiteiten toetst, samenwerkt met dezelfde partijen als waarmee wordt samengewerkt in het kader van AAGG/JOGG;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De onafhankelijke evaluatie van AAGG-activiteiten te borgen door erop toe te zien dat het Sarphati Institute niet samenwerkt met en/of geld ontvangt van partijen, met wie ook wordt samengewerkt in het kader van AAGG/JOGG (en vice versa).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, VVD, D66, GroenLinks, SP, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Voorjaarsnota 2015 (circulaire economie)

Lees verder

Meerjarenprogramma Amsterdamse aanpak gezond gewicht (Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding)

Lees verder

    Word actief Doneer