Koets­paarden nog een jaar langer op de Dam (feiten­relaas aan de gemeen­teraad)


14 maart 2019

Motie van het lid Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de actualiteit van het lid A.L. Bakker het bericht dat koetspaarden nog een jaar langer op de Dam mogen staan (feitenrelaas aan de gemeenteraad)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Actualiteit van het lid A.L. Bakker inzake het bericht dat koetspaarden nog een jaar langer op de Dam mogen staan. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 264)

Constaterende dat

  • De raad op 14 maart 2018 heeft ingestemd met het niet verlengen van standplaatsvergunningen van paardenkoetsen;
  • Het college op 4 maart 2019 een brief aan de raad heeft gestuurd met de mededeling dat de beleidswijziging voor het alternatief personenvervoer, waar de koetspaarden onder vallen, nog wordt voorbereid en er nog geen inspraak is gestart;
  • In de brief als voldongen feit wordt medegedeeld dat de vergunningen verlengd zijn met een jaar tot 1 april 2020

Overwegende dat

  • Het college de raad actief zou moeten informeren over problemen en mogelijke oplossingen bij de uitvoering van afgesproken beleidswijzigingen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Om binnen één maand een uitgebreid en gedetailleerd feitenrelaas de raad te doen toekomen over wanneer welke problemen aan het licht zijn gekomen ten aanzien van de beleidswijziging ‘alternatief personenvervoer’ en welke keuzes wanneer en waarom zijn gemaakt.

De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

A. Marttin (VVD)

N. Yilmaz (DENK)

D. Boomsma (CDA)

S. Simons (BIJ1)

K. Kreuger (FvD)

W. van Soest (PvdO)

D. Ceder (ChristenUnie)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake bestemmingsplan Woonboten Baaibuurten Zeeburgereiland (riolering niet lozen in oppervlaktewater)

Lees verder

Motie inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 (extra schooltuinen in de buurt van scholen)

Lees verder

    Word actief Doneer