Koers 2025 (verhogen bescher­mings­regime groen­voor­zie­ningen)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Koers 2025;

Constaterende dat:

Koers 2025 gericht is op woningbouwlocaties die voor 2025 tot ontwikkeling kunnen worden gebracht;
De mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn, maar niet uitgesloten kan worden dat daarvoor de Hoofdgroenstructuur en ander waardevol groen wordt aangetast;
De Omgevingswet in januari 2018 wordt ingevoerd;
Over het algemeen men het erover eens dat de bescherming van groen en groenvoorzieningen naar beneden wordt bijgesteld omdat minder vergunningstrajecten dienen te worden doorlopen en het ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ principe zal worden gehanteerd bij de Omgevingswet;
De Structuurvisie Amsterdam Sterk en Duurzaam dient te worden herzien.

Overwegende dat:

de druk op de groene ruimte dus toeneemt;
het beschermingsregime van toepassing op de groene ruimte dus afneemt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Nader te onderzoeken hoe de bescherming van de groene ruimte kan worden vergroot;
en –gezien de urgentie- de Raad hierover voor januari 2017 te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, CDA, D66, SP