Koers 2025 (onderzoek andere allo­ca­tie­me­cha­nismen)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Koers 2025 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 838);

Constaterende dat:

voor sociale woningen ander allocatiemechanisme geldt dan voor de vrije woningmarkt (huur en koop), namelijk wachtlijsten en maximum huurprijzen;?
bij nieuwbouw de gemeente voldoende mechanismen heeft om haar beleid tot uitdrukking te brengen (bouwenvelop, ontwikkelplannen, etc);?
deze vrije? markt uiteindelijk alleen het prijsmechanisme kent als allocatie mechanisme bij bestaande bouw;?
hierdoor onvermijdelijk een opwaartse prijsdruk is;?
hierdoor de tweedeling in de stad zichtbaar zal worden, waarbij het voor burgers met een modaal inkomen onmogelijk wordt een geschikte woning te huren of te kopen;

Overwegende dat:

hierdoor onbedoeld een stad met een woonklimaat kan ontstaan die we nu ongewenst vinden (vergelijkbaar met London);
er mogelijk andere allocatiemechanismen mogelijk zijn die niet alleen gebaseerd zijn op het principe van de hoogste bieder.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken welke andere allocatiemechanismen van toepassing zouden kunnen zijn op de bestaande en nieuw te bouwen woningmarkt anders dan de sociale woningmarkt en hier over terug te rapporteren voor de zomer van 2017.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, CDA, D66, SP