Koers 2025 (onderzoek moge­lijk­heden voor woningbouw in het buiten haven­gebied)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Koers 2025 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 838 );

Constaterende dat:

Koers 2025 gericht is op woningbouwlocaties die voor 2025 tot ontwikkeling kunnen worden gebracht;
De mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn, maar niet uitgesloten kan worden dat daarvoor de Hoofdgroenstructuur en ander waardevol groen wordt aangetast;
De energietransitie urgent is en reeds begonnen
Hierdoor kolen- en benzine opslag steeds meer stranded assets worden;
Het Westelijk Havengebied ten westen van de Ring A10, en verder ruwweg begrensd wordt door de Westhaven, het Noordzeekanaal in het noorden en de A5 in het zuiden, gedomineerd wordt door kolen- en benzine opslag en overslaginstallaties die binnen 35 jaar obsoleet zijn en nu al tot de zogeheten ‘stranded assets’ aan het behoren zijn;
Vooruitziende bestuurders hier rekening mee houden.

Overwegende dat:

We meer mensen een plek willen bieden in de stad en de druk op de woningmarkt ook met oog op de langere termijn willen verlichten;
In de structuurvisie het onderdeel Haven-Stad is opgenomen, welke de wenselijkheid en haalbaarheid van gemengd wonen, werken en recreëren in het westelijk Havengebied buiten de Ring A10 en langs het Noordzeekanaal onbesproken laat;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Nader te onderzoeken hoeveel woningen op middellange en met name lange termijn (na 2025) te realiseren zijn in het westelijk Havengebied in het gebied ruwweg begrensd door de Ring A10, de Westhaven, het Noordzeekanaal in het noorden en de A5 in het zuiden;
Het resultaat van dit onderzoek in 2017 aan de raad aan te bieden.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, CDA