Koers 2025 (Groen 2025)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Koers 2025 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 838);

Constaterende dat:

Koers 2025 gericht is op woningbouwlocaties die voor 2025 tot ontwikkeling kunnen worden gebracht;
De mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn, maar niet uitgesloten kan worden dat daarvoor de Hoofdgroenstructuur en ander waardevol groen verder wordt aangetast;
Op geen enkele manier duidelijk wordt hoeveel groenvoorzieningen er bij komen: of de totale hoeveelheid groen toeneemt, de hoeveel groen per inwoner toeneemt in het visiedocument Koers 2025;
De Agenda Groen slechts tot 2018 gaat en derhalve geen evenwicht biedt tegenover de bouwvisie Koers 2025.

Overwegende dat:

Het belang van een groene omgeving reeds vele malen overtuigend is aangetoond voor zowel mens als dier;
Door de nadruk op bouwen in Koers 2025, groen voor de middellange termijn en richting 2025 niet voldoende aandacht krijgt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Naast het visie document Koers 2025 ook een visie document Groen 2025 op te stellen, welke gelijk van opzet en structuur is, waarin staat beschreven hoe het college het groene stedelijke weefsel versterkt en uitbreidt.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, SP, CDA