Kadernota 2014 (Subsidies voorzien van SMART-criteria)


3 juli 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Subsidies voorzien van SMART-criteria)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014;

Constaterende dat:

De gemeente Amsterdam jaarlijks honderden miljoenen aan subsidies uitkeert; (centrale stad en stadsdelen)
De hoogte van het bedrag dat als subsidie wordt verstrekt moeilijk is te beoordelen wanneer specifieke doelen met betrekking tot de besteding ontbreken;
Belangrijk is bij subsidie dat de beoogde doelstelling wordt bereikt;

Overwegende dat:

SMART(ER)-criteria (Specific, measurable, attainable, relevant and time-bound – evaluate en reevaluate) functioneel zijn in het vergroten van de transparantie van subsidiegelden;
Het SMART beschrijven van doelen de subsidieontvanger helpt om realistische en meetbare doelen te bereiken en de gemeenteraad meer inzicht geeft over de besteding;
Toekenning en de hoogte van subsidies gebaseerd is op de bijdrage aan de doelstelling

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In de begroting van 2014 per subsidie doel SMART doelstellingen op te nemen Zodat toewijzing en effectiviteit per subsidie doelgebied kunnen worden bepaald en gemonitord

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

CDA

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, SP, D66