Kadernota 2014 (Lagere belas­tingen)


1 juli 2013

Motie van de raadsleden J. van Lammeren (Partij voor de Dieren), C. Roodink (D66) en L. van Drooge (CDA) inzake de Kadernota 2014 (lagere belastingen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014;

Overwegende dat:
- Amsterdam door de schuldenlast jaarlijks rond de 150 miljoen euro aan rente betaalt;
- De rente op een historisch laag punt staat, en een renteverhoging op termijn de rentelasten van Amsterdam zal verhogen;|
- Amsterdam jaarlijks belastinginkomsten begroot;
- Bij sommige posten belastinginkomsten hoger zijn dan begroot;
- Er nieuwe bezuinigingen zijn aangekondigd door de Tweede Kamer;
- Een lagere schuldenlast verstandig is, en dat wij niet onnodig veel belasting willen heffen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Indien bij een jaarrekening 2013 wordt vastgesteld dat een belastingpost meer inkomsten heeft opgeleverd dan begroot, dit overschot aan te wenden voor aflossing van schulden van de gemeente Amsterdam;
- Voor de begroting 2014 van het opvolgende jaar, de belasting te verlagen naar rato van het overschot.

De leden van gemeenteraad
J. van Lammeren
C. Roodink
L. van Drooge


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, SP