Kadernota 2014 (Openbaar vervoer in de nacht, kleiner, schoner)


26 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014;

Overwegende dat:

- Amsterdam een fijnmazig openbaar vervoer-netwerk heeft;
- Het openbaar vervoer echter, op enkele nachtbussen na, rond middernacht grotendeels ophoudt met rijden;
- Openbaar vervoer een zeer goede en duurzamere vervoerwijze is voor verplaatsingen binnen de stad;
- Schoon, snel en slim openbaar vervoer een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit, mits er veel gebruik van wordt gemaakt;
- Voor de nieuwe 24-uursvergunning gedegen openbaar vervoer nodig is, opdat mensen veilig kunnen reizen;
- Een stad leefbaarder en veiliger wordt door 24-uurs openbaar vervoer, kijkend naar het voorbeeld van Berlijn;
- Het autobezit de laatste tien jaar sterker is afgenomen in Amsterdam dan elders in het land en beter openbaar vervoer die trend nog verder kan versterken;
- Het college aangeeft het openbaar vervoer te willen moderniseren en beter te willen inspelen op de behoefte;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In de nachtelijke uren kleinere en schonere bussen in te zetten op trajecten en uren waarop dit de uitstoot per passagier verkleint en de bezettingsgraad verhoogt. Te denken valt aan maatvervoer en kleinere personenvervoerbusjes.

Het lid van de gemeenteraad,
Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66, SP