Kadernota 2014 (Openbaar vervoer in de nacht, 24-uurs­lo­caties)


26 juni 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014;

Overwegende dat:

- Amsterdam een fijnmazig openbaar vervoer-netwerk heeft;
- Het openbaar vervoer echter, op enkele nachtbussen na, rond middernacht grotendeels ophoudt met rijden;
- Openbaar vervoer een zeer goede en duurzamere vervoerwijze is voor verplaatsingen binnen de stad;
- Schoon, snel en slim openbaar vervoer een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit, mits er veel gebruik van wordt gemaakt;
- Voor de nieuwe 24-uursvergunning gedegen openbaar vervoer nodig is, opdat mensen veilig kunnen reizen;
- Een stad leefbaarder en veiliger wordt door 24-uurs openbaar vervoer, kijkend naar het voorbeeld van Berlijn;
- Het autobezit de laatste tien jaar sterker is afgenomen in Amsterdam dan elders in het land en beter openbaar vervoer die trend nog verder kan versterken;
- Het college aangeeft het openbaar vervoer te willen moderniseren en beter te willen inspelen op de behoefte;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
-
Met het GVB de mogelijkheden te bekijken om een koppeling te maken tussen 24-uurslocaties en 24-uurs openbaar vervoer;
- Te onderzoeken hoe 24-uurs openbaar vervoer de moeilijker bereikbare buurten van Amsterdam aantrekkelijker kan maken.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, D66