Kadernota 2014 (klimaat­adap­tieve maat­re­gelen)


6 juni 2013

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Klimaatadaptieve maatregelen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);

Overwegende dat:

- Amsterdam een stad is die nog onderverdeeld is in stadsdelen;
- Alle stadsdelen beleid hebben op het gebied van (openbaar) groen;
- Groen nog geen onderdeel uitmaakt van het klimaatbeleid van de centrale stad;
- Nederland volgens experts steeds vaker te maken zal krijgen met wateroverlast en overstromingen door korte, hevige hoosbuien en anderzijds de langdurige droogte- en hitteperioden zullen toenemen (Nederlandse steden slecht voorbereid op extreem weer, Trouw, 30/08/2011);
- Met de inrichting van het stedelijk gebied nog niet actief rekening wordt gehouden met deze toekomstperspectieven (Nederlandse steden slecht voorbereid op extreem weer, Trouw, 30/08/2011);
Overwegende dat:
- Klimaatadaptatie een onderwerp is dat de hele stad aangaat;
- De riolering in Amsterdam op veel punten rond 2020 vervangen moet worden;
- Er tegen die tijd veel straten opengebroken zullen moeten worden;
- Het uit efficiëntie beter is om op de momenten waarop de straten open worden gemaakt (vanwege vervanging riolering, aanpak kruispunten, stadsvernieuwing, en dergelijke) en weer opnieuw moeten worden ingericht op die momenten klimaatadaptatiemaatregelen toe te passen dan dit op een eerder of later moment te doen;
- Infrastructurele projecten in Amsterdam vaak meer geld kosten dan vooraf ingeschat;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Ingrijpende operaties in de grond zoals de vervanging van delen van de riolering of stadsvernieuwing altijd gepaard te laten gaan met een plan van aanpak op het gebied van klimaatadaptatie en klimaatadaptatieve maatregelen in straten aansluitend aan de betreffende werkzaamheden uit te voeren.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, SP