Kadernota 2014 (Groen­fonds)


6 juni 2013

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2014 (Groenfonds)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2014 (Gemeenteblad 2013, afd. 1, nr. 300);


Overwegende dat:

Groen meestal gefinancierd wordt uit de algemene middelen van de semi overheid;
Groen beheer wordt meestal vanuit structurele bijdragen gefinancierd en aanleg en ontwikkeling groen vanuit incidentele middelen;
Groen belangrijk is om de stad leefbaar te maken en te houden;
Groen allerlei positieve effecten heeft op gezondheid van mensen, klimaat van de stad en de biodiversiteit;
Groen verder gaat dan parken, te denken valt aan groene daken, groene straten etc;
Alle vormen van groen een eigen belangrijke bijdrage leveren aan de stad en haar inwoners;
Groen maak plaats moet maken voor ruimtelijke ontwikkeling

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om aanleg en ontwikkeling van groen structureel te maken via het oprichten van een groenfonds;
Dit groenfonds te vullen door een vast percentage in te leggen van 1% bij overheid en semi-overheid projecten
Te onderzoeken of bovengenoemde ook haalbaar is bij private projecten;

Lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP