Kadernota 2013 (Onderzoek finan­ciële prikkel op basis van ener­gie­label woning)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (PvdD) inzake de Kadernota 2013 (Onderzoek financiële prikkel op basis van energielabel woning)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);
Aan de gemeenteraad,
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:
Constaterende dat
- Amsterdam de klimaatdoelstelling hanteert dat in 2025 de totale CO2-uitstoot van de stad gelijk moet zijn aan 40% van de CO2-uitstoot van 1990;
- Amsterdam bij burgers en bedrijven bewustwording en gedragsverandering wil bewerkstelligen om de transitie naar een schone stad te bevorderen;
- veel Amsterdamse woningen slecht geïsoleerd zijn en daarmee onnodig extra gas verbruiken ten behoeve van verwarming;
Overwegende dat
- de CO2-uitstoot van Amsterdam vooralsnog alleen maar stijgt;
- veel CO2-uitstoot gereduceerd kan worden door woningen goed te isoleren;
- woningisolatie bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
- onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ de eigenaar van een slecht geïsoleerde woning gaat betalen voor het stukje extra vervuiling dat ontstaat door slechte isolatie of onzuinige verwarmingsinstallaties;
- er zo een verschuiving in de markt kan optreden: slecht geïsoleerde woningen worden niet verhuurd of verkocht;
- vanaf 1 juli 2012 woningen zonder energielabel niet kunnen worden overgedragen;
- het college bij monde van de wethouder Financiën heeft aangegeven de OZB-belasting te willen vergroenen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Te onderzoeken op welke manier woningeigenaren financieel kunnen worden geprikkeld op basis van het energielabel dat hun woning heeft, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het doel moet zijn dat eigenaren van woningen worden gestimuleerd om hun huis duurzamer en energiezuiniger te maken en dat eigenaren van woningen met een A-label een financieel/fiscaal voordeel hebben ten opzichte van eigenaren van woningen die een G-label hebben (het doel is niet om in totaal meer belasting te innen).

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA