Kadernota 2013 (Artis)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2013. (Artis)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam Artis jaarlijks subsidieert;
- De Partij voor de Dieren de huidige rol van Artis mede wil bezien in het kader van noodzakelijkheid;
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van soorten en ondersoorten voor educatieve en recreatieve waarde ter discussie kan worden gesteld;
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van roofdiersoorten en grote zoogdiersoorten voor het voortbestaan van een soort niet gelden, vanwege de onmogelijkheid tot uitzetten naar het ‘wild’;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Voorwaarden te stellen aan de subsidie van Artis;
- Het geld alleen beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat het aantal zoogdieren en roofvogels en het aantaal soorten zoogdieren en roofvogels in Artis niet meer toeneemt.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Kadernota 2013 (Onderzoek financiële prikkel op basis van energielabel woning)

Lees verder

Kadernota 2013 (Dierplaagbeheersing op A-lijst)

Lees verder

    Word actief Doneer