Kadernota 2013 (Duurzaam inkopen)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (PvdD) inzake de Kadernota 2013. (Duurzaam inkopen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam haar eigen beleid heeft opgesteld ten aanzien van duurzaam inkopen;
- De ambitie van Amsterdam is om naar 80% biologische catering van eigen kantine te gaan;
- Het raamcontract met de cateraar dit jaar afloopt;
- Amsterdam inzet op 40% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in 2025;
- De indirecte CO2-uitstoot van Amsterdammers vooral gevormd wordt door directe energiegebruik van onder meer landbouw en industrie;
- Veranderingen in productkeuze zoden aan de dijk zetten als het gaat vermindering energiegebruik;
- Bij aanpak van indirect energiegebruik het verstandig is om te focussen op voeding omdat dit circa een derde deel van de broeikasgassenuitstoot vormt van huishoudens;
- Binnen dit domein vlees en zuivel verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de broeikasgassenuitstoot (Uit Rapport: Indirect energiegebruik en broeikasgassenuitstoot van huishoudens, informatie en aanbevelingen voor gemeenten, 2011, Builddesk Delft);
- Er grote verschillen zijn in CO2-uitstoot tussen verschillende vlees- en zuivelproducten;
- Er een nieuwe applicatie is gemaakt in opdracht van Varkens in Nood en Greenpeace, genaamd de SuperWijzer, waarmee de consument in de supermarkt producten met vlees, ei en zuivel eenvoudig kan scannen en beoordelen op diervriendelijkheid, milieu- en klimaatimpact en gezondheidsaspecten;
- De gemeente Amsterdam een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaam inkopen, zowel op lokaal als internationaal niveau;

Constaterende dat:
- Duurzaam inkopen in lijn is met de trend dat burgers steeds meer levensmiddelen duurzaam inkopen. Zo is duurzaam vlees de tweede grootste duurzaam ingekochte categorie levensmiddelen en deze categorie groeide met 92% in 2011. De omzet van duurzame zuivel steeg met 35. (Cijfers van de onlangs verschenen Monitor Duurzaam Voedsel 2011, Ministerie van Economische Zaken)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Voedingsproducten die worden aangekocht voor de kantine niet alleen te beoordelen op
biologische keurmerken, maar ook op milieuvriendelijkheid (zoals de CO2-uitstoot), naar
het voorbeeld van de SuperWijzer.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, D66, SP

Tegen

PvdA, VVD, CDA