Kadernota 2013 (Indirect ener­gie­ver­bruik opnemen in klimaat­beleid)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (PvdD) inzake de Kadernota 2013. (Indirect energieverbruik opnemen in klimaatbeleid)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Constaterende dat:
- Amsterdam inzet op 40% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in 2025;
- Er al jaren aandacht is voor het directe energieverbruik van bedrijven, huishoudens en de gemeente, maar niet voor het indirect energiegebruik, dat wil zeggen ‘verborgen in aangeschafte producten en diensten’*;
- De CO2-uitstoot van huishoudens voor ~70% op indirecte wijze plaatsvindt*;
- Het indirecte energieverbruik van een Amsterdams huishouden 99 Gigajoule (GJ) is (53 GJ per inwoner), waarbij voeding (35 GJ), wonen (17 GJ) en ontspanning (17 GJ) met kop en schouders boven andere energieverbruikende consumptiedomeinen uit steken*;
- De totale CO2-uitstoot van de gemiddelde Amsterdammer door indirect energiegebruik op ruim 7000 kg is berekend*;

Overwegende dat:
- De verstedelijking naar verwachting de komende decennia doorzet, waardoor in 2030 60% van de wereldbevolking in steden zal wonen (bron: VN)
- Het klimaatbeleid van steden dus een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor een duurzame toekomst;
- In de CO2-rapportages van de gemeente Amsterdam alleen direct energieverbruik wordt meegerekend in de CO2-uitstoot, waardoor het gebruik van aardgas, elektriciteit verkeer en vervoer als belangrijkste consumptiedomeinen worden aangeduid;
- De CO2-rapportage 2010 nu aangeeft dat de CO2-uitstoot ongeveer 1400 kg per inwoner per jaar bedraagt (CO2-uitstootrapportage 2010, Programmabureau Klimaat en Energie);
- Dit getal 5 keer lager ligt dan de werkelijke, indirecte CO2-uitstoot (7000 kg)
- De indirecte energie van voeding en kleding alleen al 8000 kg CO2 opleveren per gemiddeld huishouden (bron: Milieucentraal);
- Energiegebruik een onderwerp is dat meerdere beleidsvelden raakt; naast milieu ook volksgezondheid, onderwijs, dierenwelzijn, sociale zaken, bouwen, wonen en verkeer*;
- Het hanteren van slechts het direct energieverbruik een vertekend beeld geeft van de werkelijke CO2-uitstoot van huishoudens en dus van Amsterdam;
- De gemeente Wageningen dit al goed heeft begrepen en daarom het indirecte energiegebruik, vooral van voeding, heeft aangemerkt als lokaal klimaatthema (www.wageningen.nl);

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- In het Duurzaamheidsprogramma en de Jaarprogramma’s Energie het indirecte energieverbruik op te nemen in alle berekeningen;
- Samenhangend, portefeuille-overkoepelend beleid te maken dat gericht is op vermindering van de totale (indirecte + directe) CO2-uitstoot;
- Indirect energieverbruik op te nemen in de nieuw te ontwikkelen strategie om een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te creëren, nu bekend is geworden dat het jaar 2015 niet gehaald zal worden.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)

* Uit Rapport: Indirect energiegebruik en broeikasgassenuitstoot van huishoudens, informatie en aanbevelingen voor gemeenten, 2011, Builddesk Delft: p. i, ii, 19, 20


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA