Kadernota 2013 (Dieren­wel­zijns­beleid op A-lijst)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2013. (Dierenwelzijnsbeleid op A-lijst)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Overwegende dat:
- De stadsdelen momenteel diverse dierenwelzijnsnota’s hebben opgesteld of aan nog zullen opstellen;
- Er geen eenduidig dierenwelzijnsbeleid voor Amsterdam geldt;
- De inwoners van Amsterdam geen duidelijkheid hebben over het dierenwelzijnsbeleid van de stad en de stadsdelen;

Overwegende dat:
- Het beleid rondom dierenwelzijn efficiënter en duidelijker geregeld kan worden wanneer het door de centrale stad wordt opgesteld en uitgevoerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Om het onderwerp dierenwelzijnsbeleid voortaan onder de bevoegdheid van de centrale stad te stellen (A-lijst);

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

SP, CDA

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66