Kadernota 2013 (Evene­menten met dieren op A-lijst)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2013. (Evenementen met dieren op A-lijst)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2013

Constaterende dat:
- De stadsdelen momenteel diverse dierenwelzijnsnota’s hebben opgesteld of aan nog zullen opstellen;
- Stadsdelen verschillend beleid hebben ten aanzien van evenementen met dieren;
- De centrale stad zich tegen het gebruik van wilde dieren in circussen heeft uitgesproken naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren in 2010;

Overwegende dat:
- Het beleid rondom evenementen met dieren efficiënter en duidelijker geregeld kan worden, ook voor ondernemers, wanneer het door de centrale stad wordt opgesteld en uitgevoerd;
- Op dit moment het mandaat om vergunningen voor evenementen af te geven ligt bij de stadsdeelvoorzitters;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Het mandaat dat de burgemeester aan de stadsdeelvoorzitters heeft gegeven om vergunningen af te geven voor evenementen met dieren in te trekken;
- Vergunningen voor evenementen met dieren door de centrale stad te laten behandelen en hierop de voorkeursregel voor circussen zonder wilde dieren toe te passen.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA