Kadernota 2013 (Dier­plaag­be­heersing op A-lijst)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2013, (Dierplaagbeheersing op A-lijst)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2013

Constaterende dat:
- De stadsdelen momenteel diverse dierenwelzijnsnota’s hebben opgesteld of aan nog zullen opstellen en dus verschillend beleid hebben ten aanzien van dierplaagbestrijding;
- In 2009 de Nota Beleid en Aanpak van Overlast van Dieren in de Openbare Ruimte in Amsterdam. Met gezond verstand samenleven met dieren? is opgesteld;
- Het doel van deze nota is: het formuleren van concrete beleidsuitgangspunten voor dierplagen en deze uit te werken in een praktische handleiding voor beheerders. Het betreft dus een uitvoeringsnota met duidelijke richtlijnen voor overlastsituaties en de te nemen maatregelen;
- In een recent verschenen rapport van de Ombudsman over overlast door ratten de volgende conclusie wordt getrokken: ‘Uit een onderzoek van de Ombudsman naar voren is gekomen dat de bestrijding van overlast door dieren niet voortvarend wordt opgepakt door de stadsdelen en ook niet voortvarend kan worden opgepakt. Voor elke vorm van overlast moet een stadsdeel een aparte opdracht worden gegeven aan de GGD’;
- De ombudsman daarom de volgende aanbevelingen doet:
‘De ombudsman verzoekt de wethouder Dierenwelzijn te bevorderen dat - vanwege het gevaar voor de volksgezondheid - alle meldingen over ongedierteoverlast alleen door de GGD worden afgehandeld’;
- De ombudsman de portefeuillehouders dierenwelzijn verzoekt van alle stadsdelen te bevorderen om met de GGD een standaardcontract af te sluiten waarin de GGD wordt gemachtigd om iedere rattenkolonie direct te kunnen bestrijden;

Concluderende dat:
- Dieren een mobiel karakter hebben en stadsdeelgrensoverschrijdend gedrag vertonen;
- Het een logische keuze is om dierplaagbeheersing op een centrale plek te regelen in het kader van ‘Een stad, één taak, een opgave’;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Het onderwerp: “Dierplaagbeheersing” voortaan onder de bevoegdheid van de centrale stad te stellen (A-lijst).

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

CDA, SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66