Kadernota 2013 (Groen op A-lijst)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (PvdD) inzake de Kadernota 2013. (Groen op A-lijst)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Constaterende dat;
- Amsterdam een stad is die is onderverdeeld in stadsdelen;
- Alle stadsdelen beleid hebben op het gebied van (openbaar) groen;
- Groen nog geen onderdeel uitmaakt van het klimaatbeleid van de centrale stad;
Overwegende dat:
- De verwachting is dat het inwoneraantal van Amsterdam nog tot tenminste 2040 zal toenemen;
- De stad tot die tijd niet meer bouwt buiten de bestaande stadsgrenzen, maar wel binnen de stadsgrenzen 70.000 woningen toevoegt;
- Hierdoor de druk op de schaarse openbare ruimte zal toenemen;
- Vergroening van de leefomgeving een jaarlijkse besparing op directe zorgkosten oplevert door 15% afname van overgewicht en obesitas (Groen Loont, 2011);
- In de Nota Ruimte (VROM, 2006), een richtgetal van 75m2 groen per woning wordt genoemd;
- Amsterdam een relatief lage hoeveelheid groen per inwoner heeft van 38m2 per woning;
- Voor het dagelijks gebruik van groen (spelen, ontspannen, sporten) openbare groengebieden zoals parken, bossen, natuurgebieden en dagrecreatieve terreinen) binnen 500 meter van de woning van belang zijn. (bron: Compendium voor de Leefomgeving)
- Nederland volgens experts steeds vaker te maken zal krijgen met wateroverlast en overstromingen door korte, hevige hoosbuien en anderzijds de langdurige droogte- en hitteperioden zullen toenemen (Nederlandse steden slecht voorbereid op extreem weer, Trouw, 30/08/2011);
- Met de inrichting van het stedelijk gebied nog niet actief rekening wordt gehouden met deze toekomstperspectieven (Nederlandse steden slecht voorbereid op extreem weer, Trouw, 30/08/2011);
- De kwaliteit van de leefomgeving om een zorgvuldig beleid vraagt, dat stadsdeelgrensoverschrijdend is;
- Een centraal geregeld groenbeleid past bij het principe van ‘Eén stad, één taak, een opgave’;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Groenbeleid een plek te geven in het klimaatbeleid en op te nemen in de bevoegdheden van de centrale stad (A-lijst).

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA