Kadernota 2013 (Artis reptie­len­opvang)


20 juni 2012

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Kadernota 2013. (Artis reptielenopvang)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam Artis jaarlijks subsidieert;
- De Partij voor de Dieren de huidige rol van Artis mede wil bezien in het kader van noodzakelijkheid;
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van soorten en ondersoorten voor educatieve en recreatieve waarde ter discussie kan worden gesteld;
- De noodzaak tot het houden van een grote diversiteit van roofdiersoorten en grote zoogdiersoorten voor het voortbestaan van een soort niet gelden, vanwege de onmogelijkheid tot uitzetten naar het ‘wild’;

Constaterende dat:
- Amsterdam geen reptielenopvang meer heeft sinds het overlijden van Ad Schelleman en het opheffen van Stichting de Imperator;
- De Dierenambulance Amsterdam jaarlijks zo’n zestig reptielen ophaalt in Amsterdam;
- Stichting Dierenhulpdienst Nederland in Zwanenburg in financiële nood verkeert en begin dit jaar aankondigde haar deuren te moeten sluiten;
- Een eenmalige subsidie van €5000,- van de gemeente Amsterdam sluiting heeft kunnen voorkomen, constaterend dat zowel het financiële als het capaciteitsprobleem niet blijvend zijn opgelost;
- De Dierenambulance begin dit jaar de noodklok heeft geluid omdat ze sinds de sluiting van De Imperator niet weet waar ze gevonden reptielen moet onderbrengen;
- Artis over deskundige medewerkers beschikt op een centrale locatie in Amsterdam;
- De functie opvang van zwerfdieren in Artis uitstekend gecombineerd kan worden met educatie;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Voorwaarden te stellen aan de subsidie van Artis;
- Het geld alleen beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat Artis Amsterdamse zwerfreptielen gaat opvangen.


Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen