Kadernota 2013 (Amsterdam bomenstad)


20 juni 2012

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (PvdD) inzake de Kadernota 2013 (Amsterdam bomenstad)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft / Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2013 (Gemeenteblad 2012, afd. 1, nr. 292);

Overwegende dat:
- In de Amsterdamse openbare ruimte langs lanen en straten 350.000 bomen staan;
- Amsterdam in totaal ongeveer 1 miljoen bomen bevat in zowel de openbare ruimte als op privéterreinen;
- Bomen nog geen onderdeel uitmaken van het klimaatbeleid;
- In de Structuurvisie 2040 onder het thema ‘watertekort’ (blz. 145) staat vermeld dat de hitteproblematiek ook consequenties heeft voor de parken en groengebieden, en water in de stad en dat de vraag van stadsbewoners naar verkoeling zal toenemen;
- Eén boom gelijk staat aan tien airco’s, waardoor bomen direct bijdragen aan een afname in het energiegebruik en dus een afname van de CO2-uitstoot van de stad Amsterdam;
- 10% toename van bomen in de stad een jaarlijkse maatschappelijke winst oplevert van 2,8 miljoen euro vanwege onder meer de afname van fijnstof in de lucht (Groen Loont, 2011);
- De bomen die nu in Amsterdam staan naar schatting al zo’n 40.000 kg fijnstof afvangen, en de gemonetariseerde waarde van de luchtzuiverende functie 800.000 euro per jaar bedraagt (Groen Loont, 2011);
- De openbare ruimte aantrekkelijker wordt door bomen;
- Vergroening van de leefomgeving een jaarlijkse besparing op directe zorgkosten oplevert door 15% afname van overgewicht en obesitas (Groen Loont, 2011);

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Van Amsterdam een milieuvriendelijkere, aantrekkelijkere stad te maken door in de kadernota de volgende ambitie vast te leggen:
1. “Amsterdam zet in op het creëren van een aantrekkelijkere openbare ruimte, en een efficiënte uitvoering van klimaatadaptatie en luchtzuivering, en plant daarom 20.000 extra bomen aan binnen 5 jaar, te beginnen met 4.000 bomen in 2012”
2. De dekking hiervoor te vinden in de Groengelden.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Tegen