Kadernota 2012 (Groene daken)


13 juli 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2012: Groene Daken

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2012

Overwegende dat:
• Amsterdam voor de komende jaren voor een enorme uitdaging staat om de water piekbelasting op te vangen als gevolg van de klimaatverandering (meer en heftige regenbuien)
• Dit een grote investering zal vergen om de riolering aan te passen om deze belasting op te vangen.
• Waternet aangeeft dat groene daken hierbij een grote rol zouden kunnen spelen.
• Er meer aanvragen voor groene daken zijn geweest in 2010 dan er subsidies beschikbaar waren
• De animo om een groen dak aan te leggen in Amsterdam zeer groot is. Uit onderzoek van O+S blijkt dat 10 procent van de Amsterdammers een groen dak wil.
• Groene daken veel voordelen hebben. Ze zijn
1. Energiezuinig: vormen een basis voor een duurzame energiehuishouding, onder andere door hun isolerende werking (5% besparing op jaarlijkse gasrekening, 3-4 graden koeling binnenmilieu in de winter, 5% besparing airconditioning kosten inde zomer .
2. Waterberging: 45% van het hemelwater wordt opgevangen en verdampt weer, waardoor minder piekbelasting ontstaat op het rioleringsstelsel .
3. Waterberging: de overige 55% van het hemelwater wordt vertraagd met 1,5 tot 4 uur, waardoor de piekbelasting wordt verminderd op het rioleringsstelsel .
4. Innovatie: dragen bij aan de innovatie op het gebied van duurzame technologie .
5. Luchtkwaliteit: dragen bij aan de leefbaarheid in de stad door hun bijdrage aan CO2- en fijnstofreductie vermogen (sterk afhankelijk van het type dak) en door hun vermogen zure regen te neutraliseren alsmede bij te dragen aan demping van omgevingsgeluid .
6. Leefbaarheid: zorgen –indien grootschalig toegepast- voor een afname van 1,5 graad celcius in het zogeheten ‘Urban Heat island Effect’ .
7. Biodiversiteit: vergroten de leefruimte voor planten en dieren en dragen zo bij aan het in stand houden van de biodiversiteit .
• Groene daken niet alleen bijdragen aan een groen Amsterdam maar ook van overstijgend belang zijn voor de stad. Hun nut rijkt verder dan de Groengelden;
• Voor 2012 €2,5 miljoen is gereserveerd voor de Groengelden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


1. te onderzoeken wat het positieve klimaat- en milieueffect (bovengenoemde punten kunnen als leidraad fungeren) is per € 100.000 wanneer een gedeelte van de groengelden naar voren wordt gehaald en wordt geïnvesteerd in groene daken;


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP