Kadernota 2012 (Evaluatie bijzondere subsi­die­ver­or­dening dieren­welzijn)


13 juli 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de kadernota 2012: Evaluatie Bijzondere subsidie verordening dierenwelzijn

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2012

Overwegende dat:

- De wettelijke opvang van zwerfdieren als subsidie wordt vastgesteld via de ‘Bijzondere subsidieverordening Dierenwelzijn 2008’;
- Deze verordening aan het einde van het jaar 2012 eindigt;
- Verschillende dierenopvangcentra op verschillende manieren worden gesubsidieerd en daardoor de betaling zelfs per instantie kan verschillen;
- Het huidige betalingssysteem niet duidelijk is en als onvoorspelbaar wordt bevonden door de dierenopvangcentra;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- De oude verordening in het jaar 2012 te evalueren door onder andere contact te zoeken met de dierenorganisaties;
- De opmerkingen en verbeterpunten die de dierenorganisaties hebben hierin mee te nemen;
- Het evaluatieonderzoek en advies gereed te hebben eind 2012 om het te betrekken bij de begroting van 2013.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66