Kadernota 2012 (Geen Kadernota zonder indi­ca­toren)


13 juli 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren en Gerolf Bouwmeester inzake de kadernota 2012, Geen Kadernota Zonder Indicatoren

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de kadernota 2012

Overwegende dat:
• De Kadernota 2012 duidelijk moet maken welke beleidsmatige en financiële keuzes het college wil maken naar aanleiding van het eigen Programakkoord en bezuinigingen van het Rijk
• Deze beleidsmatige en financiële keuzes zijn vertaald naar doelstellingen
• Doelstellingen indicatoren moeten bevatten om betekenisvol na te kunnen gaan in hoeverre de doelstellingen gehaald zijn
• Indicatoren daarmee voor de Raad een onmisbaar instrument opleveren waarmee de controletaak kan worden uitgeoefend
• Indicatoren concreet en meetbaar moeten zijn
• In de Kadernota maar liefst 22 doelstellingen niet zijn voorzien van concrete, en/of meetbare of betekenisvolle indicatoren (bijlage 3: Doelstellingen van de begroting 2012)
• De opgenomen indicatoren niet altijd de lading van de doelstelling dekken
• Veel opgenomen indicatoren qua formulering tekortschieten (niet meetbaar)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. In deze kadernota indicatoren toe te voegen bij de doelstellingen waar zij ontbreken.
2. Daar waar dit niet mogelijk is, de doelstellingen dermate te herformuleren dat een indicator wel gegeven kan worden, zonder de bedoeling van de oorspronkelijke doelstelling te veranderen
3. De wél opgenomen indicatoren kritisch te doorlopen op hun meetbare formulering en op de wijze waarop zij indicatief zijn voor het behalen van de doelstelling
4. In de volgende Kadernota’s altijd de subprogramma’s en bijbehorende doelstellingen te voorzien van (een) concrete en meetbare indicator(en)

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren
Gerolf Bouwmeester


Status

Ingediend

Voor

VVD

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, SP