Kadernota 2012 (Bescherming binnen­milieu van woningen tegen scha­de­lijke stoffen)


13 juli 2011

Amendement van het raadslid de heer Van Lammeren inzake de Kadernota 2012 (bescherming binnenmilieu van woningen tegen schadelijke stoffen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Kadernota 2012;

Constaterende dat
− een belangrijke conclusie van het rapport ‘Schone lucht voor Amsterdam’ luidt dat het hoofddoel, het verbeteren van de luchtkwaliteit voor de volksgezondheid, naar de achtergrond verdwijnt;
− het bovenstaande wordt onderstreept door het feit dat Amsterdam de relatief soepele Europese normen nastreeft terwijl de World Health Organization heeft vastgesteld dat al vanaf concentraties boven de 20 ï­g PM10 gezondheidsschade optreedt
− de EU-normen bovendien geen grenzen stellen aan het voor de gezondheid zeer schadelijke ultrafijnstof (PM0,1 en PM2,5)
− in Amsterdam elk jaar duizend mensen vroegtijdig overlijden door de slechte luchtkwaliteit (bron: AT5, Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde UvA);

Overwegende dat:
− de gemeente mede verantwoordelijk is voor de invloed die de kwaliteit van de openbare ruimte heeft op de gezondheid van haar burgers;
− op woningniveau zeer effectieve maatregelen kunnen worden getroffen om voor de gezondheid schadelijke stoffen zoals fijnstof en waar mogelijk NOx zoveel mogelijk buiten de deur te houden,

Besluit:

1. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om de gezondheidsnormen van de WHO als uitgangspunt te nemen en bewoners van woningen in straten die een voor de volksgezondheid schadelijke hoeveelheid fijnstof bevatten (>20 ï­g PM10) een subsidie aan te bieden om het binnenmilieu te van deze woningen te beschermen tegen schadelijke stoffen van buitenaf (bijvoorbeeld een fijnstofwerend ventilatiesysteem met F9-filter);
2. voor deze subsidie € 1,5 miljoen te reserveren uit het AIF, pijler KDL, maatschappelijke investeringen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, VVD, GroenLinks, D66, SP, CDA