Jaar­verslag Tech­nische Advies­com­missie Hoofd­groen­structuur 2014 (meer tanden voor de TAC)


10 februari 2016

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Jaarverslag Technische Adviescommissie

Hoofdgroenstructuur 2014 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 90);

Constaterende dat:

* uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat in de planvoorbereiding soms pas in een laat stadium geconstateerd wordt dat een initiatief ‘ook nog in de Hoofdgroenstructuur (HGS) ligt’, waardoor de HGS als een struikelblok wordt ervaren;

* er per planvoorbereiding niet het besef is in hoeverre andere projectplannen ook de Hoofdgroenstructuur aantasten en hierdoor de indruk kan ontstaan dat een project wel kan in de HGS omdat er genoeg HGS is (de ‘salami-blik’).

Overwegende dat:

* als de HGS bij een initiatief als uitgangspunt wordt genomen de mogelijkheden en onmogelijkheden eerder worden vastgesteld.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

* bij de planvorming van initiatieven in een vroeg stadium een verplichte HGS controle op te nemen;

* de uitkomst van de HGS controle in een vroeg stadium mee te nemen in de planvorming.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen