Jaar­verslag TAC 2016 (moge­lijk­heden groen toevoegen bekijken)


29 november 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016 en de aanbevolen acties (mogelijkheden groen toevoegen bekijken)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016 en de aanbevolen acties (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1466);

Overwegende dat:

  • er veel planvorming in Amsterdam plaatsvindt waarbij ook de Hoofdgroenstructuur aangetast wordt.
  • Amsterdam te allen tijde aandacht moet houden voor een leefbare, groen stad op menselijke maat en de Hoofdgroenstructuur hierbij van groot belang is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Bij herinrichtingsplannen van straten en/of buurten gelegen tussen delen van de Hoofdgroenstructuur te bekijken hoe er groen kan worden toegevoegd en de Hoofdgroenstructuur versterkt kan worden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)
Nuijens (GroenLinks)
Vink (D66)
Boomsma (CDA)
Geenen (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Jaarverslag TAC 2016 (aanbevelingen overnemen)

Lees verder

Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ook verantwoording subsidies tot €5.000,-)

Lees verder

    Word actief Doneer