Jaar­verslag TAC 2016 (adviezen TAC over loca­tie­pro­fielen vrijgeven)


29 november 2017

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016 en de aanbevolen acties (adviezen TAC over locatieprofielen vrijgeven)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

  • Gehoord de discussie over het Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016 en de aanbevolen acties (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1466);

Overwegende dat:

  • er locatieprofielen zijn opgesteld voor evenementen in parken;
  • de TAC het belang van randvoorwaarden benoemt waaronder het stedelijk groen voor evenementen gebruikt kan worden, zoals het voorkomen van schade aan flora, fauna en bodem;
  • het wenselijk is als gemeenteraad een goede afweging te maken over de inpasbaarheid van evenementen in parken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de adviezen van de TAC met betrekking tot evenementen in parken mee te sturen wanneer het stedelijk evenementenbeleid en bijbehorende stukken in december naar de gemeenteraad komen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen