Jaar­verslag Klimaat en Energie 2013 (stap­penplan ener­gie­be­sparing en ener­gie­tran­sitie)


27 november 2014

Motie van het raadslid J. van Lammeren inzake Jaarverslag Klimaat en Energie 2013 (stappenplan energiebesparing en energietransitie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de bespreking van het Jaarverslag Klimaat en Energie 2013,

Constaterende dat:
- Het college een concrete doelstelling heeft om de uitstoot van CO2 in 2025 terug te brengen tot 2.050 kiloton (1990: 3.420; 2012: 4.580)
- Het college in zijn jaarverslag schrijft dat de basis is gelegd voor een ‘versnelling’ (p. 7) en dat ‘we vaart moeten maken met de energietransitie’ (p. 7)

Overwegende dat:
- Nergens in het jaarverslag of elders duidelijk zichtbaar is met hoeveel kiloton per jaar de uitstoot gaat afnemen
- Amsterdam streeft naar 20% minder energieverbruik en een 20% hogere productie van duurzame energie in 2020
- Dit wel op de meest eenvoudige manier duidelijk maakt wat de doelstellingen per jaar tot 2025 zouden kunnen zijn

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Voor de jaren 2016, 2018 en 2020 doelstellingen op te stellen voor energiebesparing (inclusief energieverbruik voor transport) en energietransitie naar duurzame energie.
- Daarover te rapporteren aan de gemeenteraad

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen