Go-besluit Zeetoegang IJmond (Mili­euzone haven­gebied)


27 november 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake een Milieuzone voor het havengebied

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2014 inzake Go besluit Zeetoegang IJmond (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1117);

Constaterende dat:
- De luchtkwaliteit in de gemeente Amsterdam van onvoldoende kwaliteit is,
- Het havengebied een grote aantrekkingskracht heeft op vrachtauto’s,
- De Milieuzone voor vrachtauto’s in Amsterdam nu nog niet geldt voor het havengebied,

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam maatregelen moet treffen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen,
- Milieuzones effectief bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, getuige de Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit en het TNO-rapport ‘Effecten van luchtkwaliteitsmaatregelen in 2015’
- Het uitbreiden van de Milieuzone naar het havengebied een verschonend effect heeft op de hele regio Noordzeekanaalgebied,
- De Rotterdamse haven in de Maasvlakte 1 en 2 per 1 januari 2014 een Milieuzone invoert waarbij alleen nog vrachtauto’s met minimaal Euro 6-motoren zijn toegestaan;
- Amsterdam niet zou moeten achterblijven bij Rotterdam. Amsterdam zal nu immers de meer vervuilende vrachtauto’s aantrekken en er ontstaat mogelijk oneerlijke concurrentie;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- Een plan te maken voor het invoeren van een milieuzone vrachtverkeer in het havengebied van Amsterdam met de scenario’s Euro-5 en Euro-6 en de resultaten hiervan voor de zomer van 2015 te presenteren

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Alleanderepartijen