Bestem­mingsplan Middenmeer Noord (groene bestemming)


27 november 2014

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake vaststellen van het bestemmingsplan Middenmeer Noord

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Middenmeer Noord

Overwegende dat:
- Het bestemmingsplan het in de formulering mogelijk maakt dat gedurende de looptijd van dit bestemmingsplan extra parkeerplaatsen in het groen kunnen komen
- Het mogelijk is om nadere eisen met betrekking tot parkeervoorzieningen te stellen en wel zodanig dat deze - net als bijvoorbeeld de hoogte van de lichtmasten - gemaximeerd worden.

Besluit:

Het volgende toe te voegen:

Aan artikel 3 ‘Groen’ als volgt een lid toe te voegen:

'Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt parkeren dan wel (ongebouwde) (auto)parkeervoorzieningen.'

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (24-uurs opvang)

Lees verder

Jaarverslag Klimaat en Energie 2013 (stappenplan energiebesparing en energietransitie)

Lees verder

    Word actief Doneer