Jaar­re­kening 2013 (eind­versie 4e maands-rapportage en Begroting 2015)


13 juni 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Jaarrekening 2013 (eindversie 4e maands-rapportage en Begroting 2015)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Jaarrekening 2013

Constaterende dat:
- Het ingewikkeld is om de vastgestelde versie van de 4e maands-rapportage en begroting op internet te vinden;
- Dit mede te danken is aan het feit dat er alleen een conceptversie van beide producten wordt gepubliceerd, met eventueel een latere bundel met wijzigingen, waarin moties en amendementen worden verwerkt

Overwegende dat:
- Het voor Amsterdammers en de raad vrijwel onmogelijk is om een integrale versie van de vastgestelde 4e maands-rapportage en begroting te raadplegen;
- Dit ook de controle op de uitvoering bemoeilijkt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Na het vaststellen van de 4e maands-rapportage en begroting 2015 door de gemeenteraad, een definitieve versie van beide producten te publiceren, waarin door de gemeenteraad aangenomen moties en amendementen zijn geïntegreerd.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Jaarrekening 2013 (bestemming vrijgevallen gelden dierenwelzijn: zorgplicht in het wild levende dieren)

Lees verder

Coalitieakkoord 2014-2018 (gewijzigd amendement Partij voor de Dieren)

Lees verder

    Word actief Doneer