Coali­tie­ak­koord 2014-2018 (gewijzigd amen­dement Partij voor de Dieren)


18 juni 2014

Onderwerp

Amendement van het raadslid de heer J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Coalitieakkoord 2014-2018;

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gelezen hebben het Coalitieakkoord 2014-2018;

Overwegende dat:

- Dierenwelzijn een actueel politiek thema is;
- Het coalitieakkoord een alinea heeft opgenomen over dierenwelzijn (pag. 27);
- De Partij voor de Dieren een meer concrete invulling hiervan zou wensen in het coalitieakkoord.

Besluit:

Om in het coalitieakkoord op pagina 27 onder het kopje dierenwelzijn toe te voegen:

Dierenwelzijnsnota en gedragscode Flora- en Faunawet
De dierenwelzijnsnota en gedragscode flora- en faunawet worden in de komende periode vernieuwd. We nemen hierin ieder geval het volgende op:
- Er komen kwaliteitseisen voor alle instanties in de dierennoodhulpketen (bijvoorbeeld voor dierenambulance, DOA, de Toevlucht);
- Er wordt beleid ontwikkeld over in het wild levende dieren;
- Dierenoverlast wordt zo diervriendelijk mogelijk bestreden, waarbij preventie het motto is;
- Bij gemeentelijk groenbeheer en werkzaamheden in natuur en groen houden we rekening met dierenwelzijn. Het gaat hierbij onder andere om maai-, sloop-, en (ver)bouwbeleid;

Controle op dierenwelzijn
Voor de controle, handhaving en opvolging worden ruimhartig tijd, middelen en opleiding beschikbaar gesteld en capaciteit vrijgemaakt binnen de Amsterdamse handhaving (bij bijvoorbeeld BOA’s en/of de dierenpolitie).

Gericht inzetten op dierenwelzijn
Bij Schiphol wil de gemeente ganzenvergassing zo snel mogelijk overbodig maken. Zolang het bestrijden van ganzen nog voor de vliegveiligheid nodig is, willen we dat dit op een zo diervriendelijk mogelijke manier wordt aangepakt.

De gemeente maakt haast met het oplossen van alle ecologische knelpunten, met als doel deze uiterlijk 2020 te hebben opgelost. Amsterdam richt zich op de bescherming van de bestaande hoofdgroenstructuur (HGS). Eventuele afname van de oppervlakte van de HGS wordt in principe gecompenseerd met nieuwe HGS.

----------------------------------------------------------

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Jaarrekening 2013 (eindversie 4e maands-rapportage en Begroting 2015)

Lees verder

4-maandsrapportage (Luchtkwaliteit in Amsterdam: smogalarm)

Lees verder

    Word actief Doneer