Jaar­re­kening 2013 (doel­ma­tigheid subsidies)


13 juni 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Jaarrekening 2013 (doelmatigheid subsidies)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Jaarrekening 2013

Constaterende dat:
- De Amsterdamse gemeenteraad het inhoudelijk verslag dat bij de aanvraag voor een subsidieaanvraag vanuit de algemene subsidieverordening Amsterdam nodig is, niet ontvangt;

Overwegende dat:
- Een inhoudelijk verslag van de doelstellingen en gesubsidieerde activiteiten voor de gemeenteraad van groot belang is om inzicht te krijgen in de doelmatigheid en effectiviteit van de verstrekte subsidies;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij de Jaarrekening 2014 aan de subsidiestaat een overzicht toe te voegen van activiteiten die de subsidieontvangende instanties hebben ondernomen, waarin per instantie/project in elk geval het volgende is opgenomen:
- Een opsomming van activiteiten die zijn ondernomen met de subsidiegelden;
- Een korte toelichting op de relatie tussen de doelstellingomschrijving en de gesubsidieerde activiteit.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Routekaart Gemeentelijke organisatie CO2-neutraal (LED-verlichting)

Lees verder

Jaarrekening 2013 (bestemming vrijgevallen gelden dierenwelzijn: zorgplicht in het wild levende dieren)

Lees verder

    Word actief Doneer