Inves­te­rings­be­sluit Scheeps­bouwweg in Amsterdam Noord (geen bouw woningen in groen)


25 november 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake bouw woningen in groen Scheepsbouwweg

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van het investeringsbesluit Scheepsbouwweg in Amsterdam Noord (Gemeenteblad afd. 1, nr. 811).

Constaterende dat:

De Bestuurscommissie een bouwplan voorstelt aan de Scheepsbouwweg dat, hoewel relatief klein van omvang, grote gevolgen heeft voor het groen in de wijk;
Het grondexploitatiesaldo van de plannen nauwelijks positief is;
Dit bouwplan geen steun heeft in de wijk zelf;
Het bouwplan in zeer geringe mate bijdraagt aan de woningbouwopgave in de stad;
De plannen voor woningbouw elders in Noord betere kansen biedt (bijvoorbeeld de Bongerd);

Overwegende dat:

De noodzaak voor de bouw van deze 53 woningen niet opweegt tegen het verlies van groen, terwijl alternatieven voorhanden zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het voorliggende plan niet aan te nemen en voorlopig op deze plek geen plannen te ontwikkelen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Alleanderepartijen