Hotel­stra­tegie (Hotels niet in hoofd­groen­structuur)


29 november 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Hotelstrategie,

Overwegende dat:
- De gemeente Amsterdam de komende jaren inzet op de bouw van duizenden nieuwe hotelkamers;
- Het Amsterdamse grondgebied onder voortdurende spanning staat van wonen, werken, recreatie en natuur;
- Een aantal van de aangegeven gebieden op de Kansenkaart deels liggen in of raken aan de Hoofdgroenstructuur;
- De Partij voor de Dieren van mening is dat in de Hoofdgroenstructuur geen zoekgebieden voor nieuwe hotels thuis horen;

Besluit:
De Kansenkaart zodanig aan te passen dat zoekgebieden voor hotels in alle gevallen buiten de Hoofdgroenstructuur en Ecologische Hoofdstructuur vallen.


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SP

Tegen

VVD, CDA