Hotel­stra­tegie (hotel­ladder bindend)


29 november 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Hotelstrategie,

Overwegende dat
- Hotels in Europa in de top vijf zitten van meest energieslurpende dienstverlenende bedrijven*;
- De meeste energie afkomstig is van fossiele bronnen*;
- Kleinere hotels over het algemeen minder proactief beleid voeren op milieuvriendelijk ondernemen dan grote hotelketens*;
*bron: Hotel Energy Solutions (2011) Analysis on energy use by European hotels: online survey and desk research, Hotel Energy Solutions project publications

Voorts overwegende dat:
In de Hotelstrategie wel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar criteria niet verder zijn gedefinieerd (Hotelladder:‘Heeft het initiatief een hoogwaardige bedrijfsfilosofie m.b.t. duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen?’)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Te onderzoeken:
- op welke manier duurzaamheidscriteria in de hotelladder concreet en meetbaar kunnen worden gemaakt binnen de Amsterdamse uitwerking van de Hotelstrategie;
- of en welke duurzaamheidscriteria in de hotelladder bindend kunnen worden gemaakt als eis voor vergunningverlening;

De uitkomsten van deze verkenning te betrekken bij de bespreking van de Amsterdamse invulling van de hotelstrategie.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, VVD, CDA