Hotel­stra­tegie (Green Key)


29 november 2013

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Hotelstrategie (Green Key)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Hotelstrategie,

Overwegende dat:

- Hotels in Europa in de top vijf zitten van meest energieslurpende dienstverlenende bedrijven*;
- De meeste energie afkomstig is van fossiele bronnen*;
- Kleinere hotels over het algemeen minder proactief beleid voeren op milieuvriendelijk ondernemen dan grote hotelketens*;
- Green Key een duurzaamheidskeurmerk is voor onder andere hotels; hotels die aan concrete, meetbare en controleerbare duurzaamheidscriteria voldoen kunnen een bronzen, zilveren of gouden Green Key ontvangen;
- Green Key in een onderzoek van de Consumentenbond eind 2012 als beste groene hotelkeurmerk uit de bus kwam, terwijl andere grote keurmerken ‘weinigzeggend’ waren door lage eisen het ontbreken van serieuze controle**
-In Amsterdam 45% van de hotelkamers een Green Key-certificering heeft;
- Veel van de Amsterdamse Green Key-hotels tot ketens behoren;
- Het uit oogpunt van duurzaamheid wenselijk is als de 55% hotels zonder Green Key en de duizenden hotelkamers die de komende jaren nieuw zullen worden gebouwd minimaal een Green Key brons-certificering hebben;

*bron: Hotel Energy Solutions (2011) Analysis on energy use by European hotels: online survey and desk research, Hotel Energy Solutions project publications
** bron: ‘Ecolabels voor hotels stellen weinig voor’, Consumentenbond, 28 december 2012

Voorts overwegende dat:
In de Hotelstrategie wel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar criteria niet verder zijn gedefinieerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Op pagina 10 van de Hotelstrategie aan trede 4, Kwalitatieve en economische criteria,
aan criterium 2: Heeft het initiatief een hoogwaardige bedrijfsfilosofie m.b.t. duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Toe te voegen:
Dat wil zeggen: Green Key gecertificeerd of aantoonbaar duurzamer.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen