Begroting 2014 (Doel­stel­lingen en indi­ca­toren Kadernota en Begroting 2015)


6 november 2013

Motie van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de begroting voor 2014 (doelstellingen en indicatoren Kadernota en Begroting 2015).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft / Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de begroting voor 2014;

Overwegende dat:
- Het in een begroting en bij het verstrekken van subsidies van belang is om transparant te zijn over de doelen, lasten en baten en de manier waarop de besteding die doelen gaat realiseren;
- Er in de Begroting 2014 niet bij ieder beleidsonderdeel doelstellingen en indicatoren zijn opgenomen;
- De subsidies in de Begroting 2014 niet voorzien zijn van doelstellingen en indicatoren;
- Het voor de gemeenteraad beter te beoordelen is of een besteding het gewenste resultaat heeft opgeleverd wanneer doelstellingen en indicatoren zijn aangegeven bij beleidsonderdelen;

Besluit:
- In de Kadernota en Begroting 2015 bij ieder beleidsonderdeel (hiermee wordt bedoeld iedere paragraaf, bijvoorbeeld ‘6.1 Een sterkere groenstructuur’, ‘8.4 Bijdragen aan de Dierenbescherming in Amsterdam’) en bij iedere in de begroting opgenomen subsidie, doelstellingen en meetbare indicatoren op te nemen.


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, VVD, CDA