Go-besluit Zeetoegang IJmond (monitoren van door Haven Amsterdam over­ge­slagen CO2-equi­va­lenten)


27 november 2014

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het monitoren van door Haven Amsterdam overgeslagen CO2-equivalenten

Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2014 inzake Go besluit Zeetoegang IJmond (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1117);

Constaterende dat
- Driekwart van de totale overslag in de havenregio Amsterdam toe te schrijven is aan milieubelastende fossiele brandstoffen, namelijk kolen en geraffineerde olieproducten,
- Amsterdam een concrete doelstelling heeft om de uitstoot van CO2 in 2025 terug te brengen tot 2.050 kiloton - 40% minder dan de uitstoot in 1990 (1990: 3.420 kiloton; 2012: 4.580 kiloton)

Overwegende dat:
- De raad de ambitie heeft uitgesproken dat de Amsterdamse haven in 2030 de duurzaamste haven ter wereld is,
- Het nu niet inzichtelijk is hoe de uitstoot die de haven faciliteert via overslag van fossiele brandstoffen zich ontwikkelt en hoe deze zich verhoudt tot de totale CO2-uitstoot van de gemeente Amsterdam

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders,
- Jaarlijks een berekening te maken van de hoeveelheid door de haven overgeslagen en opgeslagen CO2-equivalenten (afkomstig uit kolen en olie(producten))
- Deze berekening te doen toekomen aan de gemeenteraad

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Go-besluit Zeetoegang IJmond (versnelde verduurzaming haven)

Lees verder

Bestemmingsplan Amsterdam RAI (overlapping met bestemmingsplan Prinses Irenebuurt)

Lees verder

    Word actief Doneer