Gewijzigd initi­a­tief­voorstel ‘In een circu­laire stad worden geen ballonnen opge­laten’ (mani­fes­taties)


23 april 2015

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het gewijzigde initiatiefvoorstel ‘In een circulaire stad worden geen ballonnen opgelaten’ (manifestaties)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het gewijzigde initiatiefvoorstel ‘In een circulaire stad worden geen ballonnen opgelaten’

Constaterende dat:
- het oplaten van een ballon onvermijdelijk tot gevolg heeft dat de ballon en het eventuele lintje dat daaraan is bevestigd, ergens weer op land of water neerkomen
- de ballon één van de meest voorkomende vormen van zwerfafval is op stranden
- de wereldheliumvoorraad waarschijnlijk rond 2035, 2040, verbruikt zal zijn
- ballonnen een bron van natuur- en milieuvervuiling vormen
- dieren stikken, verstrikken en verhongeren door het onderzoeken en eten van ballonnen en ballonnenlintjes

Overwegende dat:
- het wegwerpkarakter van de ballon niet te rijmen is met de uitgangspunten van een circulaire stad

Besluit
Op pagina 1 en pagina 5 van het voorstel, punt 3:
‘als voorschrift bij evenementenvergunningen opnemen dat het niet is toegestaan om tijdens het evenement (opblaas)ballonnen op te laten of aan bezoekers uit te reiken’

te wijzigen in
‘als voorschrift bij evenementenvergunningen en kennisgevingen voor optochten/manifestaties opnemen dat het niet is toegestaan om tijdens het evenement/de optocht/de manifestatie (opblaas)ballonnen op te laten of aan bezoekers uit te reiken.’

Het raadslid
J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen