Geluid­beleid Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (onderzoek leef­baar­heids­ge­volgen en gezond­heids­risico's)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (onderzoek naar leefbaarheidsgevolgen en psychofysiologische gezondheidsrisico's)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Constaterende dat:

  • er te weinig onderzoek bekend is over de gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai;

Overwegende dat:

  • de gezondheid van bewoners van groot belang is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een onafhankelijk onderzoek naar de leefbaarheidsgevolgen en de psychofysiologische gezondheidsrisico's voor omwonenden bij evenementen en totdat er onderzoeksresultaten bekend zijn, bij het voorbereiden van evenementen conservatief met modellen en normstelling om te gaan.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CDA, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP