Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (meet­punten N1)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (meetpunten N1)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Constaterende dat:

  • de woningen in het buitengebied zich op grotere afstand bevinden van de bron dan woningen in de stad;
  • het meten van dB(C) het meest betrouwbaar is op korte afstand van de bron;
  • er bij de omwonenden van N1 tijdens de eerste 2 pilotfestivals op grote afstand gemeten is op dB(C);
  • deze meetresultaten minder betrouwbaar zijn.

Overwegende dat:

  • bewoners niet meer geluid moeten krijgen dan vergund is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een reken- en meetprocedure te ontwikkelen gebaseerd op meetpunten die zich in ieder geval ook zo dicht mogelijk rond het evenemententerrein bevinden, bijvoorbeeld beschreven door ing. C.A. Nierop in zijn artikel ‘Opmerkingen over de rapportage van Het Geluidburo’;
  • dit te combineren met continue handhaving waarbij de gemeten meetresultaten leidend zijn, zonder deze aan te passen met toegevoegde correcties.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, CDA, PvdO

Tegen

PvdA, D66, VVD, SP

Lees onze andere moties

Evenementen en locatieprofielen (onafhankelijke commissie voor N1)

Lees verder

Geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (onderzoek leefbaarheidsgevolgen en gezondheidsrisico's)

Lees verder

    Word actief Doneer