Geluid­beleid Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (geen N1)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (geen N1)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Constaterende dat:

  • het besluit voor onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein gebaseerd is op de onjuiste informatie dat er geen woningen in de omgeving aanwezig waren;
  • de reeds aanwezige geluidsoverlast voor omwonenden van het N1 terrein door vliegtuig-, verkeers- en industrielawaai al maximaal is;
  • omwonenden van N1 jaarlijks al drie (dance)festivaldagen met maximale geluidsbelasting van 11:00 – 23:00 uur hebben.

Overwegende dat:

  • de kritische grens van de geluidsoverlast voor de omwonenden van het N1 terrein al bereikt is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om de plannen voor een N1 evenemententerrein niet door te laten gaan.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, PvdO

Tegen

GroenLinks, SP, D66, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (onderzoek leefbaarheidsgevolgen en gezondheidsrisico's)

Lees verder

Begroting 2018 (Extra heffing op festivals onderzoeken motie)

Lees verder

    Word actief Doneer