Algemene Subsi­die­ver­or­dening Amsterdam 2012 (finan­ciële controle subsidie)


20 december 2012

De raad,

Gehoord de discussie over de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2012

Overwegende dat:

• Er jaarlijks rond de 500 miljoen euro aan subsidies worden verstrekt;
• In de nieuwe ASA verordening is opgenomen dat pas vanaf een subsidie van €50.000 een financiële rapportage gevraagd wordt;
• Hierdoor slechts 24% van de subsidieontvangers een financiële rapportage behoeft in te dienen;
• Slechts 13% van de subsidieontvangers de financiële rapportage door een accountant hoeven te laten vaststellen;

Besluit

De tekst onder artikel 15. Lid 4
“ De aanvraag tot vaststelling bevat een financieel verslag, als bedoeld in artikel 4:76 van de Algemene wet bestuursrecht, als de ontvanger zijn inkomsten voor meer dan de helft ontleent aan subsidie. “

te wijzigen in
“ De aanvraag tot vaststelling bevat een financieel verslag, als bedoeld in artikel 4:76 van de Algemene wet bestuursrecht“

En

De tekst onder artikel 15 lid 5
“Als de subsidieverlening …. wet Bestuursrecht.” te schrappen

En
Bij artikel 14. Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot en met 50.000

Toe te voegen
“ 4. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een financieel overzicht waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan activiteiten die beogen om het doel te realiseren waarvoor de subsidie is verleend”


De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA

Tegen

VVD, PvdA, GroenLinks, D66