Evene­menten en loca­tie­pro­fielen (onaf­han­ke­lijke commissie voor N1)


14 februari 2018

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen (onafhankelijke commissie voor N1)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het geluidbeleid Evenementen en locatieprofielen.

Overwegende dat:

  • omwonenden van het N1 terrein weinig vertrouwen hebben in het onderzoek naar N1 van de gemeente Amsterdam nadat er aanvankelijk te weinig rekening is gehouden met de omwonenden;
  • de huidige deskundigen die betrokken zijn bij de evenementen op N1 niet onafhankelijk zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een onafhankelijke commissie voor N1 op te richten, met deskundigen en (vertegenwoordiging van) burgers, die de voorbereidingen, opzet van de rekenmodellen en daaruit voortvloeiende aanbevelingen van evenementen begeleidt.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, SP, CDA